Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Scootpallet

Tot stand gekomen op 18 maart 2021.

Algemene Voorwaarden Scootmobielvoorraad, gevestigd aan Dreefseweg 31a, 5171 VM, te Kaatsheuvel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65275919.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Scootmobielvoorraad.: ingeschreven bij de KvK onder nummer 65275919. In deze algemene voorwaarden ook “verhuurder” genoemd.

Bedrijf:                                De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                       De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst:                  Elke overeenkomst gesloten tussen Scootpallet en de wederpartij.

Product:                             Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en 
                              Scootmobielvoorraad.

Wederpartij:                      Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan. In deze algemene voorwaarden wordt met Huurder tevens de Wederpartij aangeduid.

Artikel 2 Werkingssfeer

1.     Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Scootmobielvoorraad en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.     Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Scootmobielvoorraad, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.     Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Scootmobielvoorraad en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5.     Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Scootmobielvoorraad zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

1.     Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.     Alle aanbiedingen en/of offertes van Scootmobielvoorraad zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3.     De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

4.     Scootpallet kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.     Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Scootpallet daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scootpallet anders aangeeft.

6.     Een samengestelde prijsopgave verplicht Scootpallet niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.     Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

1.     De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Scootpallet.

2.     De Huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Huurder van de aanbieding van Verhuurder.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Scootpallet de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2.     Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Scootpallet zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Scootpallet de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

4.     Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Scootpallet daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Scootpallet proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5.     Scootpallet zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Scootpallet kunnen worden toegerekend.

6.     Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Scootpallet zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

1.     De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Scootpallet.

2.     Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Scootpallet het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 Huurovereenkomst

1.     Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan Huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de Verhuurder, het bovenvermelde aantal scootmobielen, met bijbehorend verzekeringsbewijs en sleutels van scootmobiel tegen betaling van de huurprijs.

2.     Huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij op de hoogte is van de geldende verkeersregels en zal zich daaraan houden.

Artikel 8 Rijbevoegdheid

1.     Scootmobielen worden enkel verhuurt indien de Huurder ouder dan 16 jaar is en dit kan aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs.

2.     Op verzoek van de Verhuurder dient de Huurder zijn of haar legitimatiebewijs te tonen en dient de Huurder de Verhuurder in de gelegenheid te stellen hiervan een kopie te maken.

Artikel 9 Huurperiode 
De periode wanneer gehuurd kan worden betreft de volgende periodes, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is:

–       Per dag vanaf 9:30 tot sluitingstijd Efteling.

–       Per week vanaf 9:00 tot sluitingstijd Efteling.

–       Per maand vanaf 9:00 sluitingstijd Efteling.

Artikel 10 Tarief

1.     Betaling van de huurprijs dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.

2.     Bij vroegtijdige terugbezorging blijft de volledig overeengekomen huurprijs gelden.

3.     Indien de scootmobiel na de tijdslimiet wordt teruggebracht dan volgt er een toeslag voor het eerste half uur van €10,-. Bij langer tijdsoverschrijding geldt € 10,- per uur. Bij overmacht, ongeluk of defect geldt deze regel niet.

Artikel 11 Waarborg

1.     Als waarborg wordt bij aanvang van de huurperiode een foto gemaakt van de Huurder met de scootmobiel. 

2.     De scootmobiel dient onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht te worden. De Verhuurder heeft het recht op schadevergoeding indien het voorgaande niet het geval is.

Artikel 12 Gebruik 

1.     Het is niet toegestaan de scootmobiel te besturen onder invloed van drugs of alcohol.

2.     De Huurder is verplicht zich te houden aan de geldende de verkeersregels.

3.     De Huurder dient zich te houden aan de maximale wettelijk toegestane snelheid. 

4.     De Huurder wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van de scootmobiel. Huurder is verplicht om bij het stallen en parkeren van de scootmobiel altijd op slot te zetten volgens instructies van de Verhuurder.

5.     Het is niet toegestaan om meer dan één persoon tegelijk te vervoeren met de scootmobiel.

6.     Indien de verboden in dit artikelen overschreden worden wordt de de scootmobiel per direct opgehaald zonder restitutie van de huurprijs.

Artikel 13 Terugbezorging

1.     De scootmobiel, sleutels, slot, verzekeringspapieren, navigatie, en alle andere geleende goederen zoals sjaals, handschoenen, tassen e.d. dienen te worden teruggebracht naar de locatie waar de scootmobiel is gehuurd. De Huurder is aansprakelijk voor het verlies van de genoemde documenten en goederen.

Artikel 14 Verzekering

1.     Verhuurder heeft voor de scootmobielen uitsluitend enkel en alleen een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) afgesloten.

2.     Huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er voor de scootmobiel geen andere verzekeringen zijn afgesloten, zoals schade aan, of diefstal van scootmobiel en/of toebehoren en gaat akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking met eigen risico en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan de scootmobiel ongeacht deze is veroorzaakt door nalatigheid, onachtzaamheid, schuld of opzet tijdens het gebruik van de scootmobiel.

3.     Bij een ongeval dient de Verhuurder zo snel mogelijk te worden gecontacteerd.

Artikel 15 Schade en boete

1.     Het eigen risico per scootmobiel is € 500,-.

2.     De Verhuurder heeft het recht de scootmobiel bij teruggave te inspecteren op ontstane schade.

3.     Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan de scootmobiel, aan derden of aan objecten, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Verhuurder.

4.     De Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scootmobiel zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de Huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt.

5.     Indien de schade hoger is dan het eigen risico zal de schade door de Huurder dienen te worden voldaan.

6.     De Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle schade aan rijder(s) of derden, waarvoor de Verhuurder aansprakelijk kan worden gesteld en waarvoor door de WA-verzekering van de Verhuurder geen dekking wordt gegeven.

7.     De Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de Verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van, gedurende de huurperiode door de Huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder gepleegde misdrijven en overtredingen al dan niet door ondeskundig gebruik. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties bedraagt de Huurder in verhouding tot de Verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 16 Kennisgeving

1.     In geval van overtredingen, boetes of schade al dan niet ontstaan door toedoen van de Huurder, is de Huurder verplicht de Verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen.

2.     De Huurder is verplicht de door de Verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie een proces-verbaal te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van instructies, zal de Huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de Verhuurder, te lijden schade aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 17 Diefstal of vermissing 

1.     Bij het niet terugbezorgen van de scootmobiel, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Tevens wordt aan de Huurder het bedrag van € 3000,- voor de scootmobiel in rekening gebracht.

2.     Bij verlies van navigatie en/of sleutels wordt er €150,- per item in rekening gebracht.

Artikel 18 Defect 

1.     Bij een defect aan de scootmobiel, dient de Verhuurder direct telefonisch te worden ingelicht over welk defect het betreft en de locatie waar men zich bevindt. Mocht verder rijden niet mogelijk zijn, dan zal Verhuurder trachten om een vervangende scootmobiel te regelen, mits er een vervangende scootmobiel beschikbaar is.

2.     De scootmobiel dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scootmobiel met een slot is bevestigd aan een vast voorwerp, of muur. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de Huurder en er geen vervangende scootmobiel beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de scootmobiel.

Artikel 19 Reparaties en onderhoud

1.     De Scootmobiel wordt door Scootpallet op een door Scootpallet aangewezen plaats of plaatsen gerepareerd of onderhouden. Scootpallet zal ten tijde van de reparatie of het onderhoud zorg dragen voor het ter beschikking stellen voldoende deskundig personeel.

  1. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het      moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, dan wel op het moment dat      deze gemonteerd zijn, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten      met zich meebrengt.
  2. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak      weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of      instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor      levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de      Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten      verschuldigd zijn.

4.     Scootpallet heeft het recht om de scootmobiel in opslag te bewaren indien om welke reden ook de Wederpartij niet in staat is het product/de scootmobiel op het overeengekomen tijdstip volledig te betalen en in ontvangst te nemen en de onderhoudsdienst en/of reparatiedienst wel voltooid is. Scootpallet zal, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, het product/de scootmobiel bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat de Wederpartij betaald heeft en het product/de scootmobiel alsnog geleverd kan worden.

5.     Scootpallet is nimmer aansprakelijk voor het stukgaan van de accu van de scootmobiel indien dit gebeurt tijdens de bewaring naar aanleiding van de openstaande verschuldigde betaling of tijdens een langdurige reparatie. Eventuele vervanging, vergoeding of herstel van de accu kan niet van Scootpallet gevergd worden.

6.     De Wederpartij is verplicht aan Scootpallet de opslagkosten volgens het bij Scootpallet gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat het product/de scootmobiel voor ophalen gereed is, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de Overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 20 Prijzen

1.     Prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.     De prijzen zijn exclusief, bezorg- of verzendkosten buiten een straal van 10 kilometer, tenzij anders aangegeven.

3.     Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

4.     Van alle bijkomende kosten zal Scootpallet tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 21 Prijswijziging

1.     Indien Scootpallet met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Scootpallet gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2.     Indien Scootpallet het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.     Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–       de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Scootpallet rustende verplichting ingevolge de wet;

–       Scootpallet alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–       bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.     De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 22 Levering

1.     Levering vindt plaats doordat de zaak in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

2.     Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

3.     De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

4.     Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Scootpallet de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 23 Leveringstermijnen

1.     De levering zal plaatsvinden binnen een door de Scootpallet opgegeven termijn.

2.     Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.     Indien Scootpallet gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan Scootpallet heeft verstrekt.

4.     Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Scootpallet schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Scootpallet alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

5.     Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Scootpallet zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Scootpallet binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 24 Risico-overgang

1.     De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Scootpallet.

2.     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 25 Betaling in geval van koop

1.     Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Scootpallet aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

2.     Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

3.     Betaling achteraf dient te geschieden binnen 3 werkdagen na de factuurdatum, op een door Scootpallet aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

4.     Scootpallet en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

5.     De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

6.     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.     Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

8.     In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Scootpallet en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Scootpallet onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 26 Incassokosten

1.     Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

2.     Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Scootpallet, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3.     Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Scootpallet, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4.     Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Scootpallet pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Scootpallet de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 5 dagen te voldoen.

5.     De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 27 Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle door Scootpallet in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Scootpallet totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2.     Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3.     Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 28 Opschorting en ontbinding

1.     Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Scootpallet het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Scootpallet bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Scootpallet bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–       na het sluiten van de Overeenkomst Scootpallet omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;

–       de Wederpartij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;

–       de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

2.     Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Scootpallet op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 29 Overmacht

1.     Een tekortkoming kan niet aan Scootpallet of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2.     Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Scootpallet geen invloed kan uitoefenen en waardoor Scootpallet niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 30 Garanties

1.     Scootpallet garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Scootpallet garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2.     Scootpallet biedt 2 maanden volledige garantie inclusief accu’s op gebruikte scootmobielen.

3.     Scootpallet biedt 2 jaar garantie op het frame van nieuwe scootmobielen, 1 jaar op de onderdelen van de nieuwe scootmobiel met uitzondering van de accu. Op de accu biedt Scootpallet 6 maanden garantie.

4.     Op alle reparaties en/of onderhoud biedt Scootpallet een garantie van 2 maanden.

5.     De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

6.     Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

7.     Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Scootpallet, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

8.     Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

9.     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Scootpallet in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10.  De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Scootpallet geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 31 Onderzoek en reclame

1.     De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 24 uur na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

2.     Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

3.     De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Scootpallet binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

4.     Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 32 Aansprakelijkheid

1.     Scootpallet is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Scootpallet.

2.     Scootpallet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.     Scootpallet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Scootpallet is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Scootpallet kenbaar behoorde te zijn.

4.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scootpallet of zijn leidinggevende ondergeschikten.

5.     Indien Scootpallet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Scootpallet beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Scootpallet aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Scootpallet overeenkomstig de verzekering draagt.

6.     De Wederpartij dient de schade waarvoor Scootpallet aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Scootpallet te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

7.     Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Scootpallet vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 33 Vrijwaring

1.     De Wederpartij vrijwaart Scootpallet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2.     Indien Scootpallet door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Scootpallet zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Scootpallet en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 34 Privacy en cookies

1.     De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Scootpallet verstrekt, zal Scootpallet zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2.     Scootpallet mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3.     Bij het bezoeken van onze website kan Scootpallet informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

4.     De informatie die Scootpallet verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

5.     Het is Scootpallet niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

6.     Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Scootpallet gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Scootpallet zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Scootpallet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

7.     De Wederpartij gaat akkoord dat Scootpallet de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

8.     Scootpallet behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

9. Scootpallet maakt gebruik van track & trace systemen, die onder andere geplaatst zijn in de scootmobielen bestemd voor verhuur. Er zijn geen track & trace systemen aanwezig in scootmobielen en andere producten die particulier zowel zakelijk verkocht worden.

Artikel 35 Wijziging algemene voorwaarden

1.     Scootpallet heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.     Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

3.     Scootpallet zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4.     De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

5.     Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 36 Toepasselijk recht en geschillen

1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Scootpallet partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3.     Geschillen tussen Scootpallet en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

%d bloggers liken dit: